8 Common Marathon Mistakes to Avoid

How to avoid key marathon mistakes.